Warburg Institute Iconographic Database Warburg Institute home pageWarburg Institute Library
← back to main page
RELIGIOUS ICONOGRAPHY
Old Testament
→ Malachias (A.V. Malachi) → Malachias as prophet
→ Single figure
→ Malachias preaches to a congregation (God not present)
→ Malachias preaches to a congregation (God present)