Warburg Institute Iconographic Database Warburg Institute home pageWarburg Institute Library
← back to main page
RELIGIOUS ICONOGRAPHY
Saints
→ Apostles → Andrew → Life → Beaten
Polack, No. 2
1513
Bavaria
1722
Bavaria
1722