Warburg Institute Iconographic Database Warburg Institute home pageWarburg Institute Library
← back to main page
RELIGIOUS ICONOGRAPHY
Miscellaneous
→ Religious Orders → Minims
Pérez de Holguín
1708