Warburg Institute Iconographic Database Warburg Institute home pageWarburg Institute Library
← back to main page
GODS & MYTHS
Apollo
→ Attributes → Musical instrument
→ Kithara (Apollo citharoedos)
→ Lyre
→ Harp
→ Lyra da braccio
→ Miscellaneous